Synergisession NES2008

 

Resumé synergonomisessionen NES 2007

 

Saturday, 31 October 2009 17:33

 

 

Under det totalt sex timmar långa synergonomiseminariet vid NES 2007 gavs flera exempel på effekter av bristande synergonomi, både vad gäller ögonbesvär och synproblem.

 

 

Att synergonomi är en del av den totala belastningsergonomin är väl känt sedan länge. Ögonbesvär och synproblem är vanligt förekommande och utgör en belastning i sig även om några kroniska förändringar i öga och övriga delar av synsystemet inte påvisats. Det är även känt sedan länge att synergonomiska brister kan ge upphov till ogynnsamma kroppsställningar som t ex gamnacke vid användandet av progressiva glasögon i standardutförande samt starkt framåtlutad överkropp vid för liten text på bildskärmar. På senare år har det blivit uppenbart att bristfällig synergonomi kan orsaka muskuloskeletala besvär utan framkallandet av ogynnsamma kroppsställningar. Oskarpa tecken på exempelvis en bildskärm eller att se arbetsobjekt under starkt bländning höjer tonus i nacke och skuldra utan att ge upphov till felställning. Denna tonus höjning kan även framkallas i experimentsituationer genom att exempelvis förse försökspersonen med prismor eller starka plus eller minusglas.

 

Man kan lätt känna att okulomotorisk aktivitet även aktiverar nackmuskulaturen genom göra kraftiga ögonrörelser samtidigt som man lägg fingertopparna på nackmuskulaturen. Det är ännu oklart om denna aktivering är en ospecifik generell aktivering från okulomotoriska muskelgrupper till nacke/skuldra musklerna eller om det finns ett specifikt funktionssyfte med aktiveringen. Om nacke/skuldra spänns hålls huvudet mer stilla vilket ger ett stabilare synintryck, något som rimligen är fördelaktigt om synintrycket i sig inte är helt skarpt. Den minskade blinkfrekvensen vid bildskärmsarbete skulle också kunna ha samma stabiliserande effekt på det momentana synintrycket.

 

Seminariet bestod av tolv föredrag presenterade av forskare och myndighetsexperter från Sverige (6 st), Norge (3), Japan (1), Tyskland (1) och Holland (1). Innehållet gick från tre allmänna översikter av ämnet, sedan via grundforskning rörande ovanbeskrivna mekanismer till fältstudier och interventionsförsök inom yrkesgrupper som lokförare, sjukvård i patientens eget hem, bildskärmsarbete och brevsortering. Exempel gav på ögonbesvär och synproblem vid undermålig synergonomi men även på att förbättringar av synergonomin, som bättre belysning och större/mer lättläst text, minskade dessa problem. Kunskapsläget är nu så etablerat att synergonomi sannolikt får ett betydligt större utrymme i myndigheternas föreskrifter om belastningsergonomi.

 

 

Inbjudan: Gästforskare och Post-doc med inriktning synergonomi.

 

”Bästa forskarkollega!

 

Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, vid Högskolan i Gävle bedriver forskning inom tre insatsområden: mekanismerna bakom belastningsskador, interventioner mot belastningsskador och rehabilitering av belastningsskador, samtliga med inriktning mot arbetslivet (

 

http://www.hig.se/cbf

 

).

 

Under år 2008 har vi ekonomiskt utrymme att knyta till oss gäststudenter eller gästforskare under ett antal månader, och även att anställa en eller två post-docs. Inspirerande och produktiva samarbeten med andra forskargrupper är en av de grundläggande framgångsfaktorerna för CBF:s forskning, samtidigt som att de naturligtvis även är av värde för de grupper vi samarbetar med. Vi har därför valt att satsa en del av vår budget på initiativ som stödjer dels etablering av nya samarbeten, dels en förstärkning av de samarbeten vi redan har.

 

En knytning till CBF kan ske antingen genom anställning av den personen vid Högskolan i Gävle, eller genom avtal om kostnadsersättning till personens heminstitution. Vi kan t.ex. anställa en PhD-student under en period för att förverkliga delar av sin forskning tillsammans med oss, eller en disputerad forskare som vill samarbeta runt en konkret FoU-fråga. Vistelsen hos oss kan vara från en vecka till flera månader. Beroende på vilken forskare på CBF som är närmast involverad kommer gästen att vara stationerad antingen i Gävle eller i Umeå.

 

Vårt utrymme räcker även till för att anställa en, eventuellt två, post-docs under en tvåårsperiod. I det fallet går personen in under vår post-doc policy, som ger utrymme för pedagogisk och administrativ meritering vid sidan om forskningen.

 

Jag bjuder härmed in dig att använda din fantasi och initiativkraft på att tänka fram spännande idéer för samarbeten i termer av forskningsfrågor och konkreta post-docs, gästforskare eller gäststudenter. Jag hoppas du ser fördelarna i detta även för din egen del! Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller vill diskutera förutsättningar och möjligheter. Hör naturligtvis även av dig om du omedelbart har konkreta idéer.

 

Du är mycket välkommen att sprida denna invit till andra Nordiska forskare som du tror kan vara intresserade men som inte är med i sändlistan.

 

Med hälsning, Hans Richter”

 

 

 

Förslag om synergonomisession NES 2008 på Island

 

Synergonomisektionens ledning kommer att föreslå organisationskommittéen ett synergonomiseminarium av samma storleksordning som i Lysekil. Ett utkast till innehåll i ett sådant seminarium följer nedan. Det är av stort värde om medlemmarna i sektionen kommer med egna förslag. I väntan på dessa presenteras nedan några idéer från Sektionsledningens på innehåll i en synergonomisession NES 2008.01.24

 

Översiktliga föreläsningar

1. Flera ergonomer påpekade behov av förtydligande gällande anatomin hos den muskulatur i nacke och skuldra som påverkas av dålig synergonomi. Kanke de direkta ögonmusklerna för rörelse, lins och pupill och resonera om uttröttande belastning även hos dessa?

 

2. I Lysekil berörde bara som hastigast ljusets inverkan på melatonin och vigilans under arbetsdagen. Även detta är viktig arbetsrelaterad synergonomi för mig,

Förslag

- Översikt över kopplingen ljus, melanopisinreceptoerna i retina, corpus pineale, melatonin, vakenhet

- Praktiska tillämpningar i arbetslivet ljusterapilampor på bildskärmen, på skrivbordet, i fika rummet, Philips 17 000 K lampor som ger ett så blått ljus att kollegorna ser halvdöda ut.

- Allmänt om lämpliga ljusnivåer på arbetplatser och Hawthorneffekter då man ökar belysningsstyrkan

- Dagsljusets överlägsenhet då det gällar att sänka melatoninhalterna

- Kravet på dagljus inom EU och hur dagsljuskravet efterlevs i medlemsländerna

- Kort om ljusterapi vid depressiva tillstånd är nog av allmännintresse för många

 

3. Synergonomisk jämförelse mellan de äldre olika bilskärmsteknikerna CRT, LCD, plasma och de nya OLED, de nya pappersliknande skärmarna etc.

 

Fria föredrag om nya forskningsrön

- Forskargruppen på Buskerud har flera uppslag

• En oversiktpresentasjon basert på tidligere arbeider over status mhp muskelbelastninger og syn.

• En nærmere beskrivelse av et eller flere av deras feltstudier.

• Litt mer om faktorer som kan påvirke produktivitet ved skjermarbeid

• Blunking ved skjermarbeid … og forhold rundt dette. (Her er jo også dette med muskler/muskelbruk noe som kommer inn som en variabel).

- Gävleforskarna har mycket på gång, (se inbjudan till gästforskar och post-doc platser ovan)

- Stockholm kan presentera en studie mellan CRT och LCD

- Förra året på NES presentarades en intressant prismaglasögonen för tandläkare, vad ha hänt det senaste året..

 

 

Last Updated on Thursday, 17 December 2009 22:14

 

NES CONTACTS

 

NES President

Kasper Edwards, SAM

Email

 

Treasurer

Hanna Skoog Rowa, EHSS,

Email

 

Webmaster

Email

Copyright © All Rights Reserved